Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del CSV (Codi Segur de Verificació) se li permet la verificació i confrontació electrònica de documents emesos per l'Ajuntament.