Administració Oberta

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

 

Sol·licitud d'accés a instal·lacions esportives (sense identificació)

   = Camps obligatoris

Sol·licitud d'accés a instal·lacions esportives (sense identificació)

Dades de la persona interessada

interessada Representant
Persona interessada

Persona física Persona jurídica

Desitjo nomenar Representant per a aquest tràmit

Dades de contacte

Dades particulars


- No presento cap simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea?.) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

- No he estat positiu/va de COVID-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

- No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de COVID-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

- He llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per la federació esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren.

 

 


Control de seguretat

Per tal d'evitar "robots" que omplin automàticament formularis, si us plau, marca la casella "No sóc un robot" i segueix les instruccions.Dono consentiment informat per al tractament de les meves dades personals per a la finalitat indicada (veure informació sobre protecció de dades).


Important:
si no es dóna el consentiment a la primera pantalla, no apareix el botó per continuar la tramitació.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable Ajuntament de Vilanova i la Geltrú / Organisme a qui s'adreci
Finalitat Tramitació administrativa de les sol·licituds presentades en registre electrònic
Legitimació Consentiment de la persona i exercici de competències municipals
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com el dret a la limitació i portabilitat en el tractament mitjançant un escrit adreçat a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o mitjançant instància general a la Seu Electrònica de l'Ajuntament assumpte "Exercici de Drets (RGPD)".
Informació addicional Per a més informació del tractament de dades, pot consultar la política de privacitat de l'entitat (Ajuntament / IMET / AISSA).

En cas d'actuar com a representant, declaro sota la meva responsabilitat que disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si cal, les corresponents comunicacions i/o notificacions.